Metody pracy

W pracy wykorzystuje wiele metod i koncepcji, które mogę bez przeszkód łączyć dzięki ukończeniu wielu kursów z tematyki pediatrycznej oraz zdobytym doświadczeniu.


Jednak głównymi metodami mojej pracy są metody:

Metoda FITS powstała w 2004 r. dla potrzeb diagnostyki i terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy i chorobą Scheuermanna. Autorami metody są fizjoterapeuci: dr n. med. Marianna Białek i dr n. o zdr. Andrzej M’hango,
Metoda posiada spójną koncepcję, uwzględniającą zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Terapia rozpoczyna się od poprawy propriocepcji/czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.

Metoda FITS obejmuje 3 etapy:
1. Badanie i uświadomienie pacjenta.
2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli sensomotorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny.
3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabilizowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w pozycjach funkcjonalnych.

W 2011 roku Metoda FITS została uznana i rekomendowana przez SOSORT jako jedna z kilku Specyficznych Metod Leczenia Skolioz na świecie (PSSE – Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises). W grupie tej znalazły się następujące metody: BSPTS (Barcelona scoliosis physical therapy school) – Hiszpania, DoboMed – Polska, FITS – Polska, Schroth – Niemcy, Lyon Approach- Francja, SEAS (Specific exercises for adult scoliosis) – Włochy, Side Shift – Anglia

Kluczowe, innowacyjne aspekty metody FITS:

 • uświadomienie dziecka – aspekt psychologiczny – traktowanie pacjenta jako partnera a nie podmiotu,
 • badanie zdolności czynnego i biernego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej.

 

NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Koncepcja Bobath może być stosowana u niemowląt, dzieci, a także u dorosłych. Terapia NDT-Bobath wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala te, jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca pacjenta w domu. Stworzona została przez Karela i Bertę Bobath – od ich nazwiska wywodzi się  nazwa metody, stosowana jest na całym świecie.

Wskazaniami do rehabilitacji metodą Bobath są również następujące zaburzenia: opóźniony rozwój motoryczny niemowląt i dzieci, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, uszkodzenia układu nerwowego.   

W rehabilitacji metodą NDT-Bobath podkreśla się duże znaczenie plastyczności mózgu, nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego, możliwości oceny rezultatów, indywidualnego planowania działań usprawniających oraz możliwości partycypacji opiekunów pacjentów. Taka metoda rehabilitacji neurologicznej jak NDT-Bobath pozwala w sposób aktywny redukować problemy osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jako główny cel metody Bobath podkreśla się poprawę funkcji z możliwie maksymalnym czynnym udziałem pacjenta i jednocześnie pozbawionym kompensacji.

Rehabilitacja Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u noworodków, niemowląt, dzieci i osób starszych w przypadku:

 • asymetrii,
 • problemów z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • zaburzeń rozwoju psycho–ruchowego
 • uszkodzeń splotów nerwowych,
 • chorób nerwowo–mięśniowych typu SMA,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • wad rozwojowych,
 • zaburzeń koordynacji,
 • zaburzeń karmienia,
 • mózgowego porażenia dziecięcego (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
 • nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
 • odzyskiwania sprawności po udarach.

INPP Polska jest oddziałem Institute for Neuro-Physiological Psychology, międzynarodowej organizacji założonej w Chester w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w identyfikowaniu i leczeniu czynników fizycznych leżących u podstaw specyficznych trudności w uczeniu się, obniżonych osiągnięć oraz problemów behawioralnych. INPP powstało w 1975 roku i od tego czasu pomaga wielu tysiącom dzieci na całym świecie.

Na czym polega metoda INPP? 

Niedojrzałość Neuromotoryczna (NMI) to zaburzenie rozwojowe cechujące się zbyt długim występowaniem odruchów pierwotnych oraz brak wykształcenia prawidłowych odruchów posturalnych. Niedojrzałość Neuromotoryczną można podejrzewać u dzieci, u  występują przetrwałe odruchy pierwotne oraz u dzieci powyżej 3,5 roku życia, u których występują niedojrzałe odruchy posturalne, bądź nie są one w ogóle obserwowane. Zaburzenia te mogą prowadzić do trudności z uczeniem się oraz powodować inne problemy, które bezpośrednio wpływają na jakość życia, utrudniając prawidłowy, harmonijny rozwój. Na obecność przetrwałych odruchów pierwotnych wskazują dość charakterystyczne zachowania dziecka oraz niektóre pojawiające się problemy z zachowaniem i symptomy m.in. objawy choroby lokomocyjnej.

 

Na czym polega? 

Metoda ta została opracowana przez niemiecką terapeutkę Barbarę Zukunft-Hüber i jest przeznaczona dla niemowląt oraz starszych dzieci.

Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Wad Stóp jest metodą uwzględniającą fizjologiczny rozwój stóp dziecka. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp.

Kiedy wybrać się na terapię stóp?

Gdy u Twojego dziecka obserwujesz nieprawidłowości w chodzie dziecka lub kształcie stopy lub została zdiagnozowana wada stopy:

 • płasko-koślawa,
 • sierpowata.
 • końska
 • końsko-szpotawa

Na czym polega trójpłaszczyznowa terapia stóp?

Terapia poprzedzona jest dokładnym badaniem dziecka skupiającym się nie tylko na stopie, ale na całym ciele dziecka.

Po dokładnej diagnostyce ustalany jest wspólnie z rodzicami plan terapii. Terapia polega na ćwiczeniach z terapeutą oraz kontynuacji tych ćwiczeń w domu z rodzicem. Często wspomagamy efekt ćwiczeń tapowaniem stóp specjalnymi plastrami lub bandażowaniem stóp bandażami przeznaczonymi do terapii trójpłaszczyznowej.

Przed i po: